Domů / Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení, ukládání cookie

 1. Kupující uzavřením Smlouvy uděluje svůj výslovný souhlas prodávajícímu jako správci osobních údajů k tomu, aby ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon o ochranně osobních údajů“) shromažďoval, zpracovával, uchovával a užíval osobní údaje kupujícího, a to údaje adresní a identifikační v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, email, v případě kupujícího - podnikatele název, sídlo, IČ a DIČ (dále vše jen jako „osobní údaje“), a to za účelem plnění kupní smlouvy, vyřízení nároků kupujícího z odpovědnosti za vady, pro účely užití v účetních systémech prodávajícího a plnění jeho zákonných povinností ve vztahu k orgánům státní správy a souvisejících s prodejem zboží kupujícímu, a také pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího a za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 4. Kupující bere na vědomí, že: ​​​​

  • může svůj souhlas kdykoliv odvolat a že takové odvolání je možné ve vztahu k prodávajícímu učinit pouze písemnou formou, zasláním na adresu sídla prodávajícího;
  • může požádat prodávajícího o informaci o zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby ve smyslu § 12 odst. 2 Zákona o ochranně osobních údajů;
  • prodávající může požadovat za poskytnutí takové informace přiměřenou úhradu,
  • kupující má právo na opravu poskytnutých osobních údajů,
  • v případě zjištění nebo domněnky kupujícího, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem o ochranně osobních údajů, zejm. jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího o vysvětlení, nebo po něm požadovat odstranění takto vzniklého stavu, zejm. blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, s tím, že se kupující může s takovým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze buď přímo, nebo až v případě, že prodávající jeho žádosti nevyhoví,
  • osobní údaje kupující není povinen poskytnout, a tudíž je prodávajícímu tímto poskytuje pro zpracování dobrovolně
  • ve smyslu § 5 odst. 2 Zákona o ochranně osobních údajů osobní údaje kupujícího nutné k uzavření Smlouvy je možné zpracovávat bez jeho souhlasu.
 5. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů.   

 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 7. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 8. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Kupující je také oprávněn na svém webovém prohlížeči odmítnout ukládání cookies do svého počítače.