Domů / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 obchodní společnosti  Sivantos s.r.o. 
se sídlem Molákova 576/11, 18600 Praha 8,
identifikační číslo: 25680854, DIČ: CZ25680854
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60674
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese webshop.sivantos.cz

1. Úvodní ustanovení
2. Sdělení prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy
3. Uživatelský účet
4. Uzavření kupní smlouvy
5. Práva a povinnosti smluvních stran
6. Cena zboží a platební podmínky
7. Přeprava a dodání zboží
8. Odstoupení od kupní smlouvy
9. Práva z vadného plnění
10. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení, ukládání cookies
11. Doručování
12. Závěrečná ustanovení

 

1. Úvodní ustanovení
 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Sivantos s.r.o., se sídlem Molákova 576/11, 18600 Praha 8, identifikační číslo: 25680854, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60674  (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese webshop.sivantos.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“ případně společně jako "E-shop").

1.2. Kupující je při uzavírání kupní smlouvy v postavení spotřebitele tehdy, pokud se jedná o fyzickou osobu, která uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (kupující v postavení spotřebitele je dále označován také jako „kupující - spotřebitel“).

1.3. Kupující je při uzavírání kupní smlouvy v postavení podnikatele tehdy, pokud je podnikatelem ve smyslu platných právních předpisů a uzavírá kupní smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností (kupující v postavení podnikatele je dále označován také jako „kupující - podnikatel“). Pokud kupující uvede v objednávce své identifikační číslo, považuje se pro účely těchto obchodních podmínek vždy za kupujícího – podnikatele.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu Smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad Smlouvy v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním obchodních podmínek, které jsou platné a účinné v okamžiku, kdy prodávajícímu odeslal (potvrdil) svoji objednávku.

nahoru

2. Sdělení prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy
 

2.1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se nijak neliší od základní sazby (tj. internetové i telefonické připojení se řídí podmínkami operátora kupujícího), prodávající si v souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku neúčtuje žádné další poplatky (vyjma úhrady za přepravu zboží).

2.2. V případě, že je kupní smlouva uzavřena s kupujícím – spotřebitelem, má kupující – spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne následujícího po dni, kdy kupující převezme zboží a v případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, ode dne následujícího po dni, kdy kupující převezme poslední dodávku zboží. Toto odstoupení je kupující povinen zaslat na adresu sídla prodávajícího, tj. Molákova 576/11, 18600 Praha 8, příp. může využít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, uvedený na webshop.sivantos.cz. Na těchto stránkách je také znovu uvedeno toto poučení o odstoupení od smlouvy.

2.3. Kupující - spotřebitel nemůže mimo dalších případů uvedených v § 1837 Občanského zákoníku odstoupit zejména od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím:

2.3.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího - spotřebitele nebo pro jeho osobu;
2.3.2. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím - spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
2.3.3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující - spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

2.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy ponese kupující - spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

2.5. Podrobnosti odstoupení od smlouvy stanoví článek 8 těchto obchodních podmínek.

2.6. Kupující - spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

2.7. Smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího, a na žádost Kupujícího - spotřebitele bude Kupujícímu zaslána.

2.8. V případě, že kupující - spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit písemně na adresu sídla prodávajícího nebo emailem na webshop.sivantos.cz. Může se také obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

2.9. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

2.10. Prodávající je ve vztahu ke kupujícímu dále vázán dokumentem Business Conduct Guidelines (dostupné v odkazu 1.-Sivantos-BCG-English.pdf).

2.11. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Dozor v oblasti zdravotnických prostředků vykonává Státní ústav pro kontrolu léčiv.

nahoru

3. Uživatelský účet
 

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

nahoru

4. Uzavření kupní smlouvy
 

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě evidentně chybně uvedené ceny zboží na E-shopu (např. chybně uvedená nulová cena za zboží).

4.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro doručení mimo území České republiky si prodávající vyhrazuje právo sjednat podmínky kupní smlouvy odchylně od těchto smluvních podmínek.

4.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
4.5.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
4.5.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
4.5.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.6. Kupující je povinen vyplnit veškeré údaje návrhu objednávky, které jsou určeny pro doplnění, seznámit se s těmito obchodními podmínkami a udělit souhlas se zněním těchto obchodních podmínek.

4.7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky, potvrdí kupujícímu, že mu objednávka byla doručena, a to elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Odeslání toto potvrzení prodávajícím, není vyjádřením souhlasu prodávajícího s objednávkou a neznamená uzavření kupní smlouvy.

4.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem, kdy kupující obdrží od prodávajícího souhlas (akceptaci) s objednávkou, který je prodávajícím zaslán kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické adresy kupujícího. Pokud prodávající objednávku nepotvrdí do tří pracovních dnů, má se za to, že objednávku prodávající odmítl. To neplatí v případě, že prodávající zboží, ohledně kterého nedošlo k potvrzení objednávky, odešle kupujícímu a kupující zboží převezme. V takovém případě je kupní smlouva uzavřena okamžikem, kdy kupující zboží převezme.

4.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

4.11. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.


nahoru

5. Práva a povinnosti smluvních stran
 

5.1. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží uvedené v objednávce a umožní mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje, že zboží uvedené v objednávce převezme a zaplatí prodávajícímu jeho kupní cenu a náklady spojené s dopravou zboží kupujícímu, a to zvoleným způsobem úhrady kupní ceny.

5.2. Práva a povinnosti neupravené v kupní smlouvě ani v těchto obchodních podmínkách se řídí ustanovením Občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2079 a násl. Občanského zákoníku o smlouvě kupní. Pokud kupní smlouvu uzavírá kupující - podnikatel, neužijí se na kupní smlouvu ustanovení § 2158 až § 2174 Občanského zákoníku.

5.3. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží. Kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením jeho kupní ceny.

5.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

nahoru

6. Cena zboží a platební podmínky
 

6.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Sluchové centrum Praha, Molákova 576/11, 18600 Praha 8;
  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Sluchové centrum Brno, Veletržní 684/3, 603 00 Staré Brno;
  • na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně platební kartou;

 

6.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

6.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

6.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.8. Kupující výslovně souhlasí s tím, aby mu prodávající zasílal daňové doklady, a to včetně vystavených faktur, výlučně v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu uvedenou v Objednávce.


nahoru

7. Přeprava a dodání zboží
 

7.1. Pokud strany v kupní smlouvě nesjednají čas dodání zboží, dodá prodávající kupujícímu zboží v přiměřené době vzhledem k výrobním a logistickým možnostem prodávajícího, nejpozději do 14 dnů od objednávky kupujícího. Prodávající si vyhrazuje při velkém počtu příchozích objednávek právo na pozdější dodání zboží.

7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží v místě dodání, nebo v okamžiku, kdy se kupující dostane do prodlení se splněním povinnosti zboží převzít, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve.

7.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží okamžikem předání zboží dopravci či doručovateli, kterého si kupující zvolil.

7.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží v určeném místě při dodání.

7.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.6. Má-li prodávající zboží odeslat kupujícímu - spotřebiteli, je zboží odevzdáno kupujícímu - spotřebiteli, až když dopravce zboží kupujícímu - spotřebiteli předá. Má-li prodávající zboží odeslat kupujícímu – podnikateli, odevzdá zboží kupujícímu, tím, že zboží předá prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího - podnikatele a umožní kupujícímu - podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

7.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala podmínku neporušenosti a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

7.8. Kupující je povinen při převzetí zboží toto řádně prohlédnout za účelem zjištění, zda dodávané zboží odpovídá z hlediska kvality, jakosti a množství kupní smlouvě a zda nemá vady.

7.9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

nahoru

8. Odstoupení od kupní smlouvy
 

8.1. V případě, že je kupní smlouva uzavřena s kupujícím – spotřebitelem, má kupující – spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne následujícího po dni, kdy kupující převezme zboží a v případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, ode dne následujícího po dni, kdy kupující převezme poslední dodávku zboží. Toto odstoupení je kupující povinen zaslat na adresu sídla prodávajícího, tj. Molákova 576/11, 18600 Praha 8, příp. může využít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, uvedený na  webshop.sivantos.cz. Na těchto stránkách je také znovu uvedeno toto poučení o odstoupení od smlouvy.

8.2. Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 Občanského zákoníku.

8.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.4. Jestliže si kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající v návrhu objednávky (objednávkovém formuláři) nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu v návrhu objednávky nabízenému způsobu dodání zboží.

8.5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud mezi stranami nebude sjednáno jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.6. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8.9. Je-li poskytnuta doprava zdarma a dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá doprava zdarma platnosti a kupujícímu bude odečtena z kupní ceny částka odpovídající nejlevnějšímu v návrhu objednávky nabízenému způsobu dodání zboží.

nahoru

9. Práva z vadného plnění
 

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

9.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
9.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
9.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
9.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
9.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

9.3.1. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
9.3.2. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. V případě příslušenství pro sluchadla se vzhledem ke svému charakteru a určení rychle opotřebovávají a je předpoklad jejich pravidelné výměny. Zejména se jedná o filtry, hadičky, tovární koncovky a háky. Doba jejich životnosti se nemusí shodovat s délkou uplatnění práv z vadného plnění, neboť životnost těchto součástí příslušenství při běžném používání činí nejvýše 6 měsíců, pokud není stanoveno jinak;
9.3.3. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím; nebo
9.3.4. vyplývá-li to z povahy věci.

9.4. U Smluv uzavřených s kupujícím - podnikatelem prodávající odpovídá pouze za vady, které má zboží v okamžiku převzetí kupujícím, neposkytl-li pro konkrétní zboží prodávající záruku výslovně v kupní smlouvě, či nabídce zboží zveřejněné na E-shopu.

9.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, tj. v jeho sídle.

9.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady, zejména nároky kupujícího z odpovědnosti za vady prodávajícího, upravuje reklamační řád prodávajícího, který je k dispozici na webových stránkách prodejce Reklamacni-rad-Sivantos.pdf (signia.net).

nahoru

10. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení, ukládání cookies
 

10.1. Kupující uzavřením Smlouvy uděluje svůj výslovný souhlas prodávajícímu jako správci osobních údajů k tomu, aby ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon o ochranně osobních údajů“) shromažďoval, zpracovával, uchovával a užíval osobní údaje kupujícího, a to údaje adresní a identifikační v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, email, v případě kupujícího - podnikatele název, sídlo, IČ a DIČ (dále vše jen jako „osobní údaje“), a to za účelem plnění kupní smlouvy, vyřízení nároků kupujícího z odpovědnosti za vady, pro účely užití v účetních systémech prodávajícího a plnění jeho zákonných povinností ve vztahu k orgánům státní správy a souvisejících s prodejem zboží kupujícímu, a také pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího a za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.4. Kupující bere na vědomí, že:
-  může svůj souhlas kdykoliv odvolat a že takové odvolání je možné ve vztahu k prodávajícímu učinit pouze písemnou formou, zasláním na adresu sídla prodávajícího;
-  může požádat prodávajícího o informaci o zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby ve smyslu § 12 odst. 2 Zákona o ochranně osobních údajů;
-  prodávající může požadovat za poskytnutí takové informace přiměřenou úhradu,
-  kupující má právo na opravu poskytnutých osobních údajů,
-  v případě zjištění nebo domněnky kupujícího, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem o ochranně osobních údajů, zejm. jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího o vysvětlení, nebo po něm požadovat odstranění takto vzniklého stavu, zejm. blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, s tím, že se kupující může s takovým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze buď přímo, nebo až v případě, že prodávající jeho žádosti nevyhoví,
-  osobní údaje kupující není povinen poskytnout, a tudíž je prodávajícímu tímto poskytuje pro zpracování dobrovolně
-  ve smyslu § 5 odst. 2 Zákona o ochranně osobních údajů osobní údaje kupujícího nutné k uzavření Smlouvy je možné zpracovávat bez jeho souhlasu.

10.5. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.8. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Kupující je také oprávněn na svém webovém prohlížeči odmítnout ukládání cookies do svého počítače.

nahoru

11. Doručování
 

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou.

11.2. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

nahoru

12. Závěrečná ustanovení
 

12.1. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto obchodních podmínek, jakož i reklamačním řádem, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

12.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Ukáže-li se některé z ustanovení obchodních podmínek a/nebo kupní smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení obchodních podmínek a/nebo smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku.

12.4. Tyto obchodní podmínky a jejich změny jsou veřejně přístupné v sídle prodávajícího a také na internetové adrese webshop.sivantos.cz

12.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Molákova 576/11, 18600 Praha 8, adresa elektronické pošty webshop.cz@sivantos.com, telefon +420 257 328 161.

nahoru

V Praze dne 1.6.2023

Sivantos s.r.o.
 

Příloha: Formulář pro odstoupení od smlouvy , Reklamační řád